Grade และ Stage ของมะเร็ง

TAG:

เมื่อเป็น โรคมะเร็ง จะมีการตรวจรายการต่างๆ มากมายทั่วร่างกาย จุดประสงค์เพื่อชี้ชัดว่าเป็นมะเร็งชนิดใด ระยะไหน ต้องรู้แม้กระทั่งความรุนแรงของเซลล์ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษา

ระดับของมะเร็ง (Cancer grade)

     โรคมะเร็งจะถูกระบุว่าเป็นเกรดใดเกรดหนึ่ง โดยดูจากผลตรวจชิ้นเนื้อ เกรดต่ำ หมายถึง การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งช้า เกรดสูงการเจริญเติบโตของโรคมะเร็งจะเร็วกว่า 
เกรดต่างๆ ของมะเร็งมีดังนี้
  • เกรด 1 (Grade I)   : เซลล์มะเร็งที่มีลักษณะคล้ายเซลล์ปกติ และไม่ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • เกรด 2 (Grade II)  : เซลล์มะเร็งมีลักษณะไม่เหมือนเซลล์ปกติ และเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติ
  • เกรด 3 (Grade III) : เซลล์มะเร็งมีลักษณะผิดปกติ  และอาจเจริญเติบโตแพร่กระจายมากขึ้น

ระยะของโรคมะเร็ง (Cancer stage)
หมายถึงขนาดของก้อนเนื้อ และจำนวนในการกระจายไกลจากอวัยวะที่เกิดจุดแรก 
ระยะของมะเร็งแบ่งได้ดังนี้
  • ระยะ 0 (Stage 0)  :  คือระยะเริ่มแรก (in situ) ยังไม่แพร่กระจาย
  • ระยะ 1 (Stage I)   :  ขนาดก้อนเล็กกว่า 2 เซนติเมตร และยังไม่แพร่กระจาย
  • ระยะ 2 (Stage II)  :  ขนาดก้อนอยู่ระหว่าง 2-5 เซนติเมตร มีหรือไม่มีเข้าต่อมน้ำเหลือง และยังไม่แพร่กระจาย
  • ระยะ 3 (Stage III) :  ขนาดก้อนใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร หรือขนาดอื่นๆ แต่ยังอยู่ในช่องอก กล้ามเนื้อหรือผิวหนัง หรือกระจายสู่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณไหปลาร้า 
  • ระยะ 4 (Stage IV) : มะเร็งขนาดต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อต่อมน้ำเหลืองหรือไม่ก็ได้ แต่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่ไกลออกไปจากจุดเดิมอย่างชัดเจน 

บทความมะเร็งเต้านมที่เกี่ยวข้อง